新闻动态

英国用彩蛋、游览营建复生节美意情

英国用彩蛋、游览营建复生节美意情

在经济阑珊阴云覆盖下的英国 ,人们将复生节看成暂时抛开懊恼的避风港,精美的复生节彩蛋与阖家出动的海内旅行带给了他们可贵的美意情 。 本年的复生节彩蛋发卖一反业内子士担忧,成为高端产物的盛筵。高品质复生节彩蛋需求强劲 ,一种用哥斯达黎加巧克力建造的标价8.99英镑(1英镑约合1.47美元)的彩蛋系列出乎意料地将超市复生节时期的总体发卖额晋升了5.8%。市场查询拜访也显示,本年巧克力发卖比去年同期增长了36% 。在经济萧条的年夜天气下,以巧克力为重要身分的复生节彩蛋已经不彻底是节日的传统产物 ,它同时被付与了“生理医治”的特性。英国人保罗·扬设计的复生节彩蛋在一年夜块巧克力上镶有24K黄金叶子 ,蛋内藏有另外一位设计师独家设计的项链,彩蛋零售价为95英镑,仅限量建造了50只。 扬本人对于巧克力市场颇有决定信念 。他说:“今朝经济萧条环境下人们遍及收缩开支 ,审慎消费,但巧克力发卖却十分畅旺 。缘故原由在于,巧克力能让人开心 ,不管是吃巧克力照旧接管巧克力礼品都能让人微笑。此外,高品质的巧克力还能让人感应物有所值。” 商家不仅在巧克力自己的建造以及原料上年夜做文章,还挖空心思增长彩蛋的“附加值” 。本年英国年夜型百货阛阓SELFRIDGES针对于消费者生理推出了一款金币彩蛋。这款彩蛋高约30厘米 ,嵌入的金币重约31克。因为英国皇家铸币厂已经再也不出产金币,彩蛋中的金币更显稀有,其价值相称于900英镑 。阛阓就此年夜做文章 ,深患上消费者存眷。彩蛋接纳的巧克力也非等闲之辈。它由伦敦最佳的巧克力公司选用委内瑞拉、马达加斯加 、哥伦比亚或者加勒比巧克力定制而成,巧克力上还饰有18K黄金叶子,彩蛋内芯是海盐焦糖 ,实乃“金玉其外 ,甜美此中” 。 饱享口腹之乐之余,英国人在复生节时期也没忘了赏识年夜天然的漂亮风景。据游览政府统计,节日时期 ,虽然因经济压力前去境外游览的英国人削减,但英国海内游览业却成心外收成。以首都为例,因为很多英国度庭来伦敦度假 ,伦敦许多宾馆、酒店爆满,饭馆买卖颇好,市肆发卖额增长 。此外 ,据伦敦游览局先容,不少欧洲年夜陆旅客也借英镑贬值之际来伦敦游览购物。同时,以戏剧著称的伦敦西区节日时期票房爬升 ,音乐剧《奥立弗》《邪术坏女巫》以及《妈妈咪呀 !》更受接待。 不仅伦敦云云,英国西南部景致秀美的德文郡以及康沃尔郡的游览业也呈现“升温” 。本地游览部分预计,节日时期游览收入约达1.25亿英镑 。

bob娱乐体育官网入口-最新版app下载
【读音】:

zài jīng jì lán shān yīn yún fù gài xià de yīng guó ,rén men jiāng fù shēng jiē kàn chéng zàn shí pāo kāi ào nǎo de bì fēng gǎng ,jīng měi de fù shēng jiē cǎi dàn yǔ hé jiā chū dòng de hǎi nèi lǚ háng dài gěi le tā men kě guì de měi yì qíng 。 běn nián de fù shēng jiē cǎi dàn fā mài yī fǎn yè nèi zǐ shì dān yōu ,chéng wéi gāo duān chǎn wù de shèng yàn 。gāo pǐn zhì fù shēng jiē cǎi dàn xū qiú qiáng jìn ,yī zhǒng yòng gē sī dá lí jiā qiǎo kè lì jiàn zào de biāo jià 8.99yīng bàng (1yīng bàng yuē hé 1.47měi yuán )de cǎi dàn xì liè chū hū yì liào dì jiāng chāo shì fù shēng jiē shí qī de zǒng tǐ fā mài é jìn shēng le 5.8%。shì chǎng chá xún bài fǎng yě xiǎn shì ,běn nián qiǎo kè lì fā mài bǐ qù nián tóng qī zēng zhǎng le 36%。zài jīng jì xiāo tiáo de nián yè tiān qì xià ,yǐ qiǎo kè lì wéi zhòng yào shēn fèn de fù shēng jiē cǎi dàn yǐ jīng bú chè dǐ shì jiē rì de chuán tǒng chǎn wù ,tā tóng shí bèi fù yǔ le “shēng lǐ yī zhì ”de tè xìng 。yīng guó rén bǎo luó ·yáng shè jì de fù shēng jiē cǎi dàn zài yī nián yè kuài qiǎo kè lì shàng xiāng yǒu 24Khuáng jīn yè zǐ ,dàn nèi cáng yǒu lìng wài yī wèi shè jì shī dú jiā shè jì de xiàng liàn ,cǎi dàn líng shòu jià wéi 95yīng bàng ,jǐn xiàn liàng jiàn zào le 50zhī 。 yáng běn rén duì yú qiǎo kè lì shì chǎng pō yǒu jué dìng xìn niàn 。tā shuō :“jīn cháo jīng jì xiāo tiáo huán jìng xià rén men biàn jí shōu suō kāi zhī ,shěn shèn xiāo fèi ,dàn qiǎo kè lì fā mài què shí fèn chàng wàng 。yuán gù yuán yóu zài yú ,qiǎo kè lì néng ràng rén kāi xīn ,bú guǎn shì chī qiǎo kè lì zhào jiù jiē guǎn qiǎo kè lì lǐ pǐn dōu néng ràng rén wēi xiào 。cǐ wài ,gāo pǐn zhì de qiǎo kè lì hái néng ràng rén gǎn yīng wù yǒu suǒ zhí 。” shāng jiā bú jǐn zài qiǎo kè lì zì jǐ de jiàn zào yǐ jí yuán liào shàng nián yè zuò wén zhāng ,hái wā kōng xīn sī zēng zhǎng cǎi dàn de “fù jiā zhí ”。běn nián yīng guó nián yè xíng bǎi huò huán huì SELFRIDGESzhēn duì yú xiāo fèi zhě shēng lǐ tuī chū le yī kuǎn jīn bì cǎi dàn 。zhè kuǎn cǎi dàn gāo yuē 30lí mǐ ,qiàn rù de jīn bì zhòng yuē 31kè 。yīn wéi yīng guó huáng jiā zhù bì chǎng yǐ jīng zài yě bú chū chǎn jīn bì ,cǎi dàn zhōng de jīn bì gèng xiǎn xī yǒu ,qí jià zhí xiàng chēng yú 900yīng bàng 。huán huì jiù cǐ nián yè zuò wén zhāng ,shēn huàn shàng xiāo fèi zhě cún juàn 。cǎi dàn jiē nà de qiǎo kè lì yě fēi děng xián zhī bèi 。tā yóu lún dūn zuì jiā de qiǎo kè lì gōng sī xuǎn yòng wěi nèi ruì lā 、mǎ dá jiā sī jiā 、gē lún bǐ yà huò zhě jiā lè bǐ qiǎo kè lì dìng zhì ér chéng ,qiǎo kè lì shàng hái shì yǒu 18Khuáng jīn yè zǐ ,cǎi dàn nèi xīn shì hǎi yán jiāo táng ,shí nǎi “jīn yù qí wài ,tián měi cǐ zhōng ”。 bǎo xiǎng kǒu fù zhī lè zhī yú ,yīng guó rén zài fù shēng jiē shí qī yě méi wàng le shǎng shí nián yè tiān rán de piāo liàng fēng jǐng 。jù yóu lǎn zhèng fǔ tǒng jì ,jiē rì shí qī ,suī rán yīn jīng jì yā lì qián qù jìng wài yóu lǎn de yīng guó rén xuē jiǎn ,dàn yīng guó hǎi nèi yóu lǎn yè què chéng xīn wài shōu chéng 。yǐ shǒu dōu wéi lì ,yīn wéi hěn duō yīng guó dù tíng lái lún dūn dù jiǎ ,lún dūn xǔ duō bīn guǎn 、jiǔ diàn bào mǎn ,fàn guǎn mǎi mài pō hǎo ,shì sì fā mài é zēng zhǎng 。cǐ wài ,jù lún dūn yóu lǎn jú xiān róng ,bú shǎo ōu zhōu nián yè lù lǚ kè yě jiè yīng bàng biǎn zhí zhī jì lái lún dūn yóu lǎn gòu wù 。tóng shí ,yǐ xì jù zhe chēng de lún dūn xī qū jiē rì shí qī piào fáng pá shēng ,yīn lè jù 《ào lì fú 》《xié shù huài nǚ wū 》yǐ jí 《mā mā mī ya !》gèng shòu jiē dài 。 bú jǐn lún dūn yún yún ,yīng guó xī nán bù jǐng zhì xiù měi de dé wén jun4 yǐ jí kāng wò ěr jun4 de yóu lǎn yè yě chéng xiàn “shēng wēn ”。běn dì yóu lǎn bù fèn yù jì ,jiē rì shí qī yóu lǎn shōu rù yuē dá 1.25yì yīng bàng 。

发布评论