新闻动态

希腊“寿星级”蒸汽火车越百年年龄

希腊“寿星级”蒸汽火车越百年年龄

跟着游览旺季的到来,与往年同样 ,被称为“黑炭”的希腊闻名蒸汽火车11日在希腊中部游览景区最先了新一年的“劳作”。陪同着景区内如画的风景,这列机车也走过了百余年的年龄 。 早在1895年,“黑炭”火车就在希腊中部山区投入了运营。因其车身通体呈玄色 ,红色裙板环抱周身,本地人给它取了个可爱的绰号:墨特佐利斯,翻译成中文就是黑炭的意思。“黑炭”火车虽然在内部布局方面与所有蒸汽机车没有甚么差别 ,但在一百余年的服役期中 ,却始终沿用最初的车体,车内的两部蒸汽机也超长服役至2000年,以后才被柴油策动机代替 。此外 ,其御用的两条铁轨也是无人企及,由于铁轨的宽度只有60厘米。今朝,全球仅存两条 ,另外一条在比利时。 自投入运营以来,“黑炭”火车就不知倦怠的来回于海滨都会沃洛斯与皮利翁山区的各山村之间 。听说,铁路的尽头米勒斯村照旧希腊神话中人头马怪物“肯达尔斯”的故里 。由意年夜利工程师艾瓦利斯托·德·基里科设计的铁路虽然全长只有20余千米 ,但在其时却极年夜处所便了山区人平易近的交通,促成了本地山区经济的成长。 从降生到此刻,“黑炭”火车也是几经周折 ,时期曾经一度阔别人们的视野,也曾经有部门铁路被损坏。不外,被损坏的部门很快就被修复 ,它也一直快马加鞭地服役至1971年 。以后 ,因为汽车的普及以及铁线路四周地域交通前提的改良,“黑炭”暂时退出了汗青舞台。1995年,本地当局为成长游览业 ,又决议让“黑炭”从头上岗。就如许,已经经百岁高龄的“黑炭”重现朝气 。 1995年以来,“黑炭”火车在每一年的4月11日最先运营 ,再也不举行货运,重要是为旅客们提供不雅光办事。在运营时间方面,从4月至7月 ,只有周末两天开通。而7月至10月时期,则天天提供不雅光办事 。10月之后,跟着气温逐渐变冷 ,火车也将暂时住手运营直至来年春天。如今,来自天南海北的游客们可以乘坐“黑炭”,在近90分钟的旅行中 ,饱览沿途琦丽的风景 ,遍尝各类特点美食,从而收成一种难忘的游览体验。

bob娱乐体育官网入口-最新版app下载
【读音】:

gēn zhe yóu lǎn wàng jì de dào lái ,yǔ wǎng nián tóng yàng ,bèi chēng wéi “hēi tàn ”de xī là wén míng zhēng qì huǒ chē 11rì zài xī là zhōng bù yóu lǎn jǐng qū zuì xiān le xīn yī nián de “láo zuò ”。péi tóng zhe jǐng qū nèi rú huà de fēng jǐng ,zhè liè jī chē yě zǒu guò le bǎi yú nián de nián líng 。 zǎo zài 1895nián ,“hēi tàn ”huǒ chē jiù zài xī là zhōng bù shān qū tóu rù le yùn yíng 。yīn qí chē shēn tōng tǐ chéng xuán sè ,hóng sè qún bǎn huán bào zhōu shēn ,běn dì rén gěi tā qǔ le gè kě ài de chāo hào :mò tè zuǒ lì sī ,fān yì chéng zhōng wén jiù shì hēi tàn de yì sī 。“hēi tàn ”huǒ chē suī rán zài nèi bù bù jú fāng miàn yǔ suǒ yǒu zhēng qì jī chē méi yǒu shèn me chà bié ,dàn zài yī bǎi yú nián de fú yì qī zhōng ,què shǐ zhōng yán yòng zuì chū de chē tǐ ,chē nèi de liǎng bù zhēng qì jī yě chāo zhǎng fú yì zhì 2000nián ,yǐ hòu cái bèi chái yóu cè dòng jī dài tì 。cǐ wài ,qí yù yòng de liǎng tiáo tiě guǐ yě shì wú rén qǐ jí ,yóu yú tiě guǐ de kuān dù zhī yǒu 60lí mǐ 。jīn cháo ,quán qiú jǐn cún liǎng tiáo ,lìng wài yī tiáo zài bǐ lì shí 。 zì tóu rù yùn yíng yǐ lái ,“hēi tàn ”huǒ chē jiù bú zhī juàn dài de lái huí yú hǎi bīn dōu huì wò luò sī yǔ pí lì wēng shān qū de gè shān cūn zhī jiān 。tīng shuō ,tiě lù de jìn tóu mǐ lè sī cūn zhào jiù xī là shén huà zhōng rén tóu mǎ guài wù “kěn dá ěr sī ”de gù lǐ 。yóu yì nián yè lì gōng chéng shī ài wǎ lì sī tuō ·dé ·jī lǐ kē shè jì de tiě lù suī rán quán zhǎng zhī yǒu 20yú qiān mǐ ,dàn zài qí shí què jí nián yè chù suǒ biàn le shān qū rén píng yì jìn de jiāo tōng ,cù chéng le běn dì shān qū jīng jì de chéng zhǎng 。 cóng jiàng shēng dào cǐ kè ,“hēi tàn ”huǒ chē yě shì jǐ jīng zhōu shé ,shí qī céng jīng yī dù kuò bié rén men de shì yě ,yě céng jīng yǒu bù mén tiě lù bèi sǔn huài 。bú wài ,bèi sǔn huài de bù mén hěn kuài jiù bèi xiū fù ,tā yě yī zhí kuài mǎ jiā biān dì fú yì zhì 1971nián 。yǐ hòu ,yīn wéi qì chē de pǔ jí yǐ jí tiě xiàn lù sì zhōu dì yù jiāo tōng qián tí de gǎi liáng ,“hēi tàn ”zàn shí tuì chū le hàn qīng wǔ tái 。1995nián ,běn dì dāng jú wéi chéng zhǎng yóu lǎn yè ,yòu jué yì ràng “hēi tàn ”cóng tóu shàng gǎng 。jiù rú xǔ ,yǐ jīng jīng bǎi suì gāo líng de “hēi tàn ”zhòng xiàn cháo qì 。 1995nián yǐ lái ,“hēi tàn ”huǒ chē zài měi yī nián de 4yuè 11rì zuì xiān yùn yíng ,zài yě bú jǔ háng huò yùn ,zhòng yào shì wéi lǚ kè men tí gòng bú yǎ guāng bàn shì 。zài yùn yíng shí jiān fāng miàn ,cóng 4yuè zhì 7yuè ,zhī yǒu zhōu mò liǎng tiān kāi tōng 。ér 7yuè zhì 10yuè shí qī ,zé tiān tiān tí gòng bú yǎ guāng bàn shì 。10yuè zhī hòu ,gēn zhe qì wēn zhú jiàn biàn lěng ,huǒ chē yě jiāng zàn shí zhù shǒu yùn yíng zhí zhì lái nián chūn tiān 。rú jīn ,lái zì tiān nán hǎi běi de yóu kè men kě yǐ chéng zuò “hēi tàn ”,zài jìn 90fèn zhōng de lǚ háng zhōng ,bǎo lǎn yán tú qí lì de fēng jǐng ,biàn cháng gè lèi tè diǎn měi shí ,cóng ér shōu chéng yī zhǒng nán wàng de yóu lǎn tǐ yàn 。

发布评论